Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Για το Θερινό Ηλιοστάσιο / For the Summer Solstice

 


Ο Πατέρας Ήλιος, κορυφώνει την Ισχύ του στο Ουράνιο στερέωμα από πάνω μας, 
και είτε το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι που βαδίζουν στο Σώμα της Μητέρας Γης, είτε όχι,
είτε τον αντικρύζουν απλώς με τη μάταιη υπεροψία των θνητών που "όλα τα γνώρισαν"
διαβάζοντας σκόρπια λόγια, ως ένα "απλό άστρο", είτε ευγνωμονούν σιωπηλά την έκφραση της
υπάρξεως του, συναισθανόμενοι και αντιλαμβανόμενοι νοερά, ο Κυβερνήτης του κόσμου,
αποτελεί την τέλεια και απτή Θεοφάνεια, με τα πιο δια γυμνού οφθαλμού αποκαλυπτικά Μυστήριά του, να αποτελούν την πιο καίρια επίδρασή του για την ζωή.
Τη δική μας, των φυτών, των ζώων, ακόμη και των λίθων,
οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δική τους μορφή ύπαρξης.
Αν σε κάτι μπορούν να στραφούν οι άνθρωποι, σε κάθε επίπεδο κατανόησης, ώστε να αντικρύσουν
την ύπαρξη και το μεγαλείο της ευταξίας της, των Νόμων που τη διέπουν και που οι Θεοί Ταξιθετούν, ο πιο γρήγορος, αλλά όχι ο πιο εύκολος δρόμος,
 είναι να στραφούν προς το Κοσμικό Κέντρο, τον Πυρφόρο Πατέρα του στερεώματος.

Στην κορύφωσή του, στο Θερινό Ηλιοστάσιο, ο Οίκος μας, στέλνει από καρδιάς τις ευχές του
προς τα Έθνη, προς τις Οικογένειες, προς κάθε ποιοτικό νου που δεν αναλώνεται στις πτώσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά, που ως Γεωργοί, προετοιμάζουν το Πεδίο για τη Σπορά και την καρποφορία
του μέλλοντος.

Χρόνια Πολλά στα Έθνη, Υγεία και Πνευματική Δύναμη

*Η Ιεροπραξία του Οίκου για το Θερινό Ηλιοστάσιο, θα λάβει χώρα μαζί με την Τίμηση του Προστάτη Αυτοκράτορα Ιουλιανού, και του Εθνοδιδασκάλου Πλήθωνος, την 26 Ιουνίου.*


************************************************************


Father Sun, peaks on His Grandest Power in the Celestial firmament above us,

and whether the people who walk in the Body of Mother Earth realize it or not,

or do they simply face him with the vain arrogance of the mortals who "know everything"

just because the have read scattered words, like a "simple star", or silently thanking his expression

of existence, feeling and perceiving mentally, that the Ruler of the world,

is the perfect and tangible Epiphany, with its most revealing Mysteries, being

the key impact on life, on plain site. Our lives, of the plants, animals, even stones,

who also have their own form of living existence.

If people can turn to something, at any level of understanding, to see

the existence and the greatness of its orderliness, of the Laws that govern it and the Gods' Order,

the fastest, but not the easiest way, is to turn to the Cosmic Center,

the Fiery Father of the firmament.


At its peak, at the Summer Solstice, our House sends its heartfelt wishes

to the Nations, to the Families, to every quality mind that is not consumed 

in the falls of the modern age, but that, as Farmers, prepare the Field for Sowing and fruiting

of the future.

A Great Solstice to the Nations, Health and Spiritual Strength


* The Rite Ceremony of the House for the Summer Solstice, will take place together with 

the Honoring of the Patron Emperor Julian, and Teacher of our Ethnos, Plethon, on June 26th. *


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου