Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Απόδοση Τιμής στον Πλήθων Γεμιστό στο Ρίμινι / Onori a Plethon a Rimini / Honors to Plethon in Rimini


Από τις 10 Ιανουαρίου, έως και τις 13, Μέλη του Οίκου του Θύρσου
ταξίδεψαν και παραβρέθηκαν στο Ρίμινι της Ιταλίας σε μίαν αποστολή
ώστε να αποδόσουν Τιμές στον Εθνεγέρτη Διδάσκαλο, Γεώργιο Πλήθων Γεμιστό.
Από κοινού, και με την θερμή Φιλοξενία των Αδελφοποιητών μας Ιταλών Εθνικών
της Παραδοσιακής Ένωσης "Pietas", μετά από Κοινό Συμπόσιο μας,
φτάσαμε το απόγευμα της 11ης Ιανουαρίου,ακριβώς στο σημείο όπου τοποθετήθηκαν
τα λείψανα του Πλήθωνος από τον τότε άρχοντα του Ρίμινι,
τον Σιγισμούνδο Μαλατέστα, έξω και δεξιά από των Αναγεννησιακό ναό των Μαλατέστα
"ώστε να βρίσκεται ανάμεσα σε ελεύθερους ανθρώπους",
(ο οποίος τα έφερε με εμπόλεμη επιχείρηση από τον Μυστρά,
ώστε να μην περιέλθουν στην κατοχή και διαχείρηση των Οθωμανών Τούρκων).
Πέντε Ιταλοί και πέντε Έλληνες, πραγματοποιήσαμε επί τόπου,
μία λιτή Ιεροπραξία,με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση,καταθέτωντας Στέφανο Άνθεων
αφιερωμένο στον Πατέρα Δία/Jupiter, στη Μνήμη του Εθναμύντορα μας.
Τον άνθρωπο αυτόν, που η επίσημη κρατική αρχή της Ελλάδος
δεν μερίμνησε ποτέ έως σήμερα, ώστε να του αποδοθεί η αναγνώριση και η ιδιαίτερη
Τιμή που του αρμόζει, καθώς προτίμησε αντιθέτως, να ρίξει όλο το βάρος της
προς τη μορφή του Γεννάδιου,παρακάμπτωντας εξ ολοκλήρου το έργο του
Μεγάλου Σοφού του Μυστρά, για λόγους που θα ήταν αχρείαστο να αναφερθούμε εδώ.
Οι λιγοστοί περαστικοί από το στενό δρόμο που αναρωτήθηκαν βλέποντας μας με την
Σημαία και με το θυμίαμα να καίει, αντιλαμβανόμενοι ότι είμαστε από την Ελλάδα,
συμπέραναν ότι είμαστε "ορθόδοξοι" (!..), και συνέχισαν το διάβα τους.
Μεταξύ "ελεύθερων ανθρώπων", μα ποιοι και πόσοι είναι όντως ελεύθεροι άραγε;
Σε ποια χώρα της Ευρώπης; Υπό ποιο καθεστώς πολιτισμικό; Ρητορικό το ερώτημα μας...
Το Στεφάνι μας, έμεινε καθόλη τη διάρκεια της ολιγοήμερης παραμονής μας
επάνω στον Τύμβο του Διδασκάλου μας.
Η από κοινού δραστηριότητα με τους αγαπητούς Φίλους και Αδελφούς των Pietas,
συνεχίστηκε, με την ξενάγησή μας σε ιδιαίτερα Ιστορικά μνημεία της Πόλεως του Ρίμινι,
και με συζητήσεις σχετικά με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Η παραδειγματική Φιλοξενία που μας προσφέρθηκε, μένει να απαντηθεί ευχαριστήρια στο μέλλον
και από πλευράς μας, σε περιστάσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα
ή οπουδήποτε και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί κατά συνθήκη.
Ευχόμενοι ώστε αυτή η πολύ μικρή πρώτη, αλλά επιτυχημένη θέλουμε να πιστεύουμε,
παρουσία μας στο Ρίμινι, να είναι προπομπός μίας ανωτέρας και ουσιαστικότερης
Τιμητικής εκδήλωσης των Εθνικών, προς τον Διδάσκαλο Πλήθων Γεμιστό. 
Οι Ευχαριστίες μας, προς τον Giussepe Barbera και των Φίλων,των Pietas
που ταξίδεψαν από διάφορα σημεία της Ιταλίας ώστε να πραγματοποιήσουμε την συνάντησή μας.

Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση και ανάγνωση

Dal 10 gennaio fino al 13, membri della Casa di Thyrsus
ha viaggiato e partecipato nella città di Rimini-Italia in una missione specifica
per rendere omaggio all'anziano insegnante, George Gemistos Plethon.
Insieme e con la calda ospitalità dei nostri Fratelli
di Traditionale Asossiatione Pietas, dopo il nostro Simposio,
siamo arrivati ​​il ​​pomeriggio dell'11 gennaio,
esattamente dove le reliquie di Magister Plethon
furono collocati dall'allora sovrano criminale Sigimundos Malatesta,
 all'esterno ea destra del Tempio rinascimentale di Malatesta:
"affinché fosse tra le persone libere",
(Le reliquie di Magister, le portarono a Rimini con uno sforzo bellico
da Mystras, in modo da non essere rilevato e gestito dai turchi ottomani).
Cinque italiani e cinque ellenici, abbiamo fatto sul posto,
un rito, con una carica emotiva unica, che deposita una corona di fiori
dedicato a padre Zeus / Giove, in memoria del nostro difensore di Ethnos.
A quest'uomo, che l'autorità statale ufficiale della Grecia, non ha mai, fino ad oggi,
ricevuto il riconoscimento e l'onore speciale che merita, come invece è stato
preferiva gettare tutto il suo peso sulla persona di Gennadius,
aggirando interamente il lavoro del Gran Saggio Magister di Mystras,
per motivi che non sarebbe necessario menzionare qui.
I pochi passanti che ci si chiedevano con la bandiera e l'incenso in fiamme,
rendendosi conto che eravamo dalla Grecia, conclusi che eravamo "ortodossi" (! ..),
e hanno continuato il loro viaggio.
Tra le "persone libere", ma chi e quante sono veramente libere?
In quale paese in Europa? Sotto quale regime culturale? Oratoria la nostra domanda ...
La nostra ghirlanda rimase per tutto il nostro breve soggiorno nella tomba del nostro insegnante.
Il nostro incontro comune è continuato con i nostri cari amici e fratelli delle Pietas,
offrendoci una visita guidata di particolari Monumenti Storici della Città di Rimini,
e avendo discussioni su questioni di interesse comune.
L'ospitalità esemplare che ci viene offerta resta da ringraziare in futuro da parte nostra,
in circostanze e attività in Grecia o altrove e ovunque sia necessario per convenzione.
Desideriamo che questa prima piccola ma di successo desideriamo credere,
nella nostra presenza a Rimini, essere solo il precursore di un superiore e più sostanziale
Menzione d'onore di Ethnikoi nei confronti del nostro grande maestro saggio.
I nostri ringraziamenti speciali un ringraziamento a Giussepe Barbera e agli altri Fratelli
delle Pietas che hanno viaggiato da varie parti d'Italia per incontrarci.

From January 10th until the 13th, members of the House of Thyrsus
traveled and attended in the town of Rimini-Italy on a specific mission
to pay Tribute to the Elderly Teacher, George Gemistos Plethon.
Together, and with the warm hospitality of our Brothers
of Traditionale Asossiatione Pietas,
after our Symposium, we arrived on the afternoon of January 11th,
precisely where the relics of Magister Plethon
were placed by the then Riminian ruler, Sigimundos Malatesta,
 outside and to the right of the Renaissance Temple of Malatesta:
"so that he would be among the free people ",
(The relics of Magister, brought them in Rimini with a war effort
from Mystras, so as not to be taken over and managed by the Ottoman Turks).
Five Italians and five Hellenes, we made on the spot,
a Rite, with a unique emotional charge, depositing a Crown of Flowers
dedicated to Father Zeus / Jupiter, in memory of our Ethnos Defender.
To This man, that the official state authority of Greece, has never, until today,
been given the recognition and the special honor he deserves, as has instead
preferred to throw all its weight on the person of Gennadius,
bypassing entirely the work of the Great Wise Magister of Mystras,
for reasons which it would be unnecessary to mention here.
The few passersby who wondered at us with the Flag and the incense burning,
realizing that we were from Greece, concluded that we were "Orthodox" (! ..),
and continued their journey.
Among the "free people", but who and how many are really free?
In what country in Europe? Under what cultural regime? Oratory our question ...
Our Wreath stayed throughout our short staying on our Teacher's Tomb.
Our common gathering continued with our dear Friends and Brothers of the Pietas,
offering us a guided tour of particular Historical Monuments of the City of Rimini,
and by having discussions of issues of common interest.
The exemplary hospitality offered to us remains to be thanked in the future on our part,
in circumstances and activities in Greece or elsewhere and wherever needed by convention.
We wish that this very small but successfuly first we wish to believe, in our presence in Rimini,
to be only the forerunner of a higher and more substantial
Honorable Mention by Ethnikoi towards our Great Wise Teacher.
Our special Thanks an gratitude to Giussepe Barbera and to the other Brothers
of the Pietas who traveled from various parts of Italy to meet us


Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

Για την καταστροφή των βραχογραφιών του Παγγαίου και για τον όλο χαρά παγκοσμιοποιητή "μητροπολίτη" Αλεξανδρουπόλεως


Αποτελεί ένα σύμπτωμα της ολοσχερούς διάλυσης αυτού του μαζικού μοντέλου διαβίωσης και
ατομικισμού, η θανατική ψυχρότητα απέναντι σε γεγονότα που εξελίσσονται ραγδαίως,
και που ενώ σηματοδοτούν κυριολεκτικά ένα νέο μοίρασμα του κόσμου όπως τον ξέρουμε,
γύρω μας, ελάχιστη ή και καθόλου είναι η αντίδραση.
Ας δούμε δύο μόνον παραδείγματα που θα έπρεπε να είναι σε άλλες περιπτώσεις, και σε
άλλες ποιο υγιείς Πολιτισμικές συνθήκες, θα αποτελούσαν σημεία ντροπής. Τουλάχιστον.


Σύμφωνα με τις αναφορές από τα ΜΜΕ, "άγνωστοι" και πιθανόν "αναζητητές θησαυρού",
κατέστρεψαν πολλές από τις πανάρχαιες βραχογραφίες του Παγγαίου.
Εγχαράξεις, οι οποίες στο σύνολό τους, βεβαιώνουν με το παραπάνω την συνεχή
 και αδιάλειπτη συνοχή του Εθνικού Πολιτισμού της Ελλάδος.
Οι αρμόδιοι, έπρεπε να βρουν δύο λόγια να ψελλίσουν ως κατηγορώ απέναντι στους δράστες,οι οποίοι αναφέρθηκαν όπως είπαμε, ως "άγνωστοι".
Μα δεν είναι καθόλου άγνωστοι.
Είτε ήταν όντως "χρυσοθήρες", είτε κάποιος που έκανε "την πλάκα του",
είτε κάποιος με άσβεστο ειλικρινές πολιτισμικό μίσος, για εμάς είναι το ένα και το αυτό.
Ο ανίερος άνθρωπος της εποχής του, που δεν ξέρει, δεν τον νοιάζει, δεν κατανοεί,
μισεί και καταστρέφει. 

Και κυρίως, μισεί και αδιαφορεί, σε οτιδήποτε μπορεί να τον συνδέει
με τους ατέλειωτους αιώνες του Πολιτισμού, που συχνά διακινδυνεύει και χάνει,
όπως και τώρα, σημαντικά ορόσημα του από τον ανίερο άνθρωπο.
Είναι καταδικασμένος ο ανίερος, γιατί με κάθε καταστροφικό του πλήγμα, βυθίζεται και ο ίδιος
στην ανυπαρξία που θέλει να προκαλεί τριγύρω του.
 Είναι ηττημένος, γιατί αυτοκτονεί με την σκέψη του.
Είναι το υπαρκτό παράδειγμα που θα αυτοεξαλειφτεί στην επόμενη στροφή της Ιστορίας,
και θα βοηθήσουμε και εμείς ως Εθνικοί σε αυτό.
Ο υπεύθυνος αρχαιολόγος, κάλεσε να βρεθεί ο ή οι ένοχος/οι και "να υπάρξει διαπόμπευση
από τα κοινωνικά δίκτυα πριν πάει στον εισαγγελέα".
Όμως, κάτι άλλο θα ήταν καταλληλότερο αν βρεθεί/ουν τελικά.
Να οδηγηθούν και αυτοί, μα και πολλοί ακόμη, σε έναν χώρο Παιδείας,
όπου θα τους δοθεί μία τελευταία ευκαιρία να κατανοήσουν
τί σημαίνει να καταστρέφεις τον Εθνισμό.
Ποιο επικίνδυνο είναι δυστυχώς, ότι δ ε ν υπάρχει, ακόμη, ένας τέτοιος χώρος Πολιτειακός Παιδείας.
Κάτι που σημαίνει, ότι απλώς και τύποις, οι καταστροφείς θα πολλαπλασιάζονται
με μαθηματική ακρίβεια καθώς θα υφίστανται ο αργός επιθανάτιος ρόγχος, στο σώμα του ετοιμοθάνατου μοντέρνου κόσμου.

Και μιας και μιλήσαμε για καθόλου αγνώστους καταστροφείς, να και ένας,
διαφορετικού είδους καταστροφέας και από τους καλύτερους στο είδος του. Με ράσο.
Διαβάσαμε το παραληρηματικό κήρυγμα του χριστιανού "μητροπολίτη" Αλεξανδρουπόλεως
 και αφήνουμε τον αναγνώστη να καταλάβει το μ έ γ ε θ ο ς και την π ο ι ό τ η τ α
αυτού του καταστροφέα, ο οποίος πλασάρει τον εαυτό του ως οραματιστή,
αναλυτή και πραγματιστή.Με τα λεφτά σου μισθωτός, πλουσιοπάροχα, φορολογούμενε, σου θυμίζουμε.
Στον χαρίζουμε να βλέπεις ποιοι οραματίζονται χαμογελαστά και με..."αγάπη",
όχι μόνον την Πολιτισμική σου εξαφάνιση,  αλλά και κυριολεκτικά, την αντικατάστασή σου,
και την παύση της όποιας ελάχιστης Ελληνικότητας μετρούσες ότι είχες, όπως και αν την εννοείς και την καταλαβαίνεις, ακόμη και αυτήν που καταλαβαίνεις λανθασμένα, και του τέλους
της όποιας ελαχιστότατης πολιτειακής ανεξαρτησίας σου και μάλιστα, που θα προκύψει και ως..."κεκτημένο Ευρωπαϊκό".  Φυσικά, αγωνία του μεγάλη του καταστροφέα, μόνον το
μαγαζί-ακρίδα που υπηρετεί, μην και τυχόν ξεμείνει από πελάτες.
Η συνταγή του γνωστή, η αγωνία του ακόμη πιο γνωστή και την ξαναείπε κάποτε και ένας ομοϊδεάτης του όταν βρέθηκε σε δίλλημα τί θα κάνει η πόλη του στην οποίαν αγωνιούσαν να ξαναθυμίσουν ο Πλήθωνας και οι μαθητές του, τον απώτατο ξεχασμένο Ελληνισμό εντός που κινδύνευε, ήδη θαμμένος βαθιά και κυνηγημένος..
Να συνεργαστεί με άλλους  μήπως και να σωθεί ότι απέμενε, ή να Τουρκέψει;
"κρειτόττερόν εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν"Έτσι αποφάνθηκε ο Λουκάς Νοταράς. Καλύτερα να βασιλέψει φακιόλι Τούρκικο.


Ελληνίδες, Έλληνες. Δεν θα μας χαριστεί τίποτε,  μην τους παραχωρήσουμε το παραμικρό.
Ούτε μία σπιθαμή Ελληνισμού στους καταστροφείς μας.


Να και η φαντασίωση-οραματισμός του εξ Αλεξανδρουπόλεως οραματιστή της καταστροφής:
https://www.protothema.gr/greece/article/962286/mitropolitis-alexandroupoleos-tha-agaliasoume-tous-alloethneis-tha-paroun-gia-nufes-kai-gabrous-ta-paidia-mas/https://www.protothema.gr/greece/article/962286/mitropolitis-alexandroupoleos-tha-agaliasoume-tous-alloethneis-tha-paroun-gia-nufes-kai-gabrous-ta-paidia-mas/