Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Για τον Βλάση Γ. Ρασσιά

Από την Σπάρτη, στον Μυστρά, στην Τεργέστη.
Οπουδήποτε μας οδηγήσουν οι Πρόγονοι, θα είμαστε σίγουροι βαδίζοντας.
Μας έδειξες τη Διαδρομή.


Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

On the occasion of the Natale di Roma, Salutation to the Pietas Association


C
ari amici, care sorelle, cari fratelli, popolo della Roma essenziale

In tempi come questi, dove tutto intorno a noi cambia rapidamente, è una bella opportunità per riconsiderare e pensare in profondità, per tutte le persone degli Ethnoi che celebrano insieme a te, il giorno della nascita della città che ha fatto il partner e la coppia con Hellas, alla creazione del
Spirito di ciò che è riconoscibile e considerata, come l'originaria ed essenziale Civiltà Europea.

Ma cos'è questo giorno?

Non è un gioco di ruolo di rievocazione di alcune persone moderne e annoiate. che cercano una via d'uscita dalle loro maniere quotidiane e dalla vita depressa.

 Non è, senza dubbio, un moderno hobby o un vizio, alzare il vessillo della Sacralità e proteggere i Grembi che danno vita alla civiltà e continuano ad alimentarla. È senza dubbio anche il compito più difficile, cercare di proteggere e portare avanti ciò che ha dato all'Uomo gli elementi per diventare Gentile e rispettoso, cercando di superare i suoi titanici elementi distruttivi.

Pertanto, è altamente raccomandato, al di là delle voci allegre e dei saluti, dopo che le voci sono state messe a tacere, e del nostro popolo accogliere il silenzio della notte, per fornire a noi stessi alcuni momenti di profondo Silenzio, di alta considerazione e valutazione.

Rafforza le nostre menti e i nostri cuori, illumina gli altari e rinnova di nuovo le nostre devozioni noi stessi, come membri della Sacra Catena che ancora dona opportunità sulla lotta per ristabilire il vero Uomo Europeo, e quindi, probabilmente il Mondo intero accanto, alle vene dello Spirito che è ancora vivo e nascosto sotto la superficie sulle Fondamenta della Città Eterna di cui vivi, che viviamo su noi stessi come Gentili Così, anche in mente, anche se a molte miglia di distanza.

Possa tu essere protettivo e solidale all'interno della comunità, e anche saggio, continuare lo splendido lavoro che è già stato fatto sulla Casa della Pietà nel corso degli anni, e siate certi e fiduciosi degli Dei e del Genio, che quest'opera avrà successo.

Il tempo ha i suoi modi per regolare l'equilibrio. Il Genius loci della Città risplenda sulle vostre case, sulle Famiglie e sulle Pietà ovunque. Rallegrati nella città delle colline e prospera!

Oikos di Ethnikoi Hellenes - Thyrsos

(Perdona i nostri errori grammaticali nel parlare in lingua italiana. Abbiamo fatto del nostro meglio!)

Dear Friends, dear Sisters, dear Brothers, people of the essential Rome

In times like these, where all around us changes rapidly,
it is a fine opportunity to reconsider and think deep, for all people of the Ethnoi which celebrate
along with you, the Birth Day of the City that made the partner and pair with Hellas, to the creation of the Spirit of what it is recognisable and considered, as the original and essential European Civilisation.

But what is this day?

It is not a re-enactment role play game of some bored, modern day people. that are seeking a way out of their daily manners and depressed lives.

 It is, without a doubt, not a modern hobby or a vice, to raise the banner of Sacredness and to protect the Wombs that give birth to civilization and keep on nursing it.

It is without any doubt also, the most difficult task, trying to protect and carry on what gave Man the elements of becoming Gentle and respectful, trying to overcome his titanic destructive elements.
Therefore, it is highly recommended, beyond the cheerful voices and salutes, after voices being silenced, and our people welcome the night's silence, to provide to our selves some moments of deep Silence, of high consideration and evaluation.

Re enforce our minds and hearts, Lit up the Altars, and renew our devotions again ourselves, as members of the Sacred Chain that still gives opportunities on the struggle to re-establish the genuine European Man, and thus, probably the whole of the World alongside, to the veins of the Spirit that is still Alive and Hidden beneath the surface on the Foundations of the Eternal City which you live on, which we live on ourselves as Gentiles as well, even in mind, although some many miles away.

May you be protective and in solidarity within the community, and wisefull as well, keep on the splendid work that has been made already on the House of Pietas throughout the years, and be sure and trustful to the Gods and the Genius, that this work will be a success.

Time has its own manners of setting the Balance right. May the Genius of the City Shine upon your houses, the Families, and the Pietas everywhere.

Rejoice on the City of the Hills and Prosper!
Oikos of Ethnikoi Hellenes - Thyrsos