Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Δεύτερη Πανσέληνος Αυγούστου

Χαῖρε, θεῶν μῆτερ, πολυώνυμε, καλλιγένεθλε· χαῖρ᾽, Ἑκάτη προθύραιε, μεγασθενές. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς χαῖρ᾽, Ἴανε προπάτορ, Ζεῦ ἄφθιτε· χαῖρ᾽, ὕπατε Ζεῦ. τεύχετε δ᾽ αἰγλήεσσαν ἐμοῦ βιότοιο πορείην βριθομένην ἀγαθοῖσι, κακὰς δ᾽ ἀπελαύνετε νούσους ἐκ ῥεθέων, ψυχὴν δὲ περὶ χθονὶ μαργαίνουσαν ἕλκετ᾽ ἐγερσινόοισι καθηραμένην τελετῇσι. ναί, λίτομαι, δότε χεῖρα, θεοφραδέας τε κελεύθους δείξατέ μοι χατέοντι. φάος δ᾽ ἐρίτιμον ἀθρήσω, κυανέης ὅθεν ἔστι φυγεῖν κακότητα γενέθλης. ναί, λίτομαι, δότε χεῖρα, καὶ ὑμετέροισιν ἀήταις ὅρμον ἐς εὐσεβίης με πελάσσατε κεκμηῶτα. χαῖρε, θεῶν μῆτερ, πολυώνυμε, καλλιγένεθλε· χαῖρ᾽, Ἑκάτη προθύραιε, μεγασθενές. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς χαῖρ᾽, Ἴανε προπάτορ, Ζεῦ ἄφθιτε· χαῖρ᾽, ὕπατε Ζεῦ.

 Ύμνος Εκάτης και Ιανού του Πρόκλου

Απόψε τα Μέλη του Οίκου του Θύρσου στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο Υμνούμε τη Θεϊκή Σελήνη, καθώς θα απλώνει το Στεφάνι της στον Θείο Ουρανό.
Υγεία και Ηρεμία σε όλες τις Αδελφές και τους Αδελφούς μας!Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Επίσημη επιστολή της Οργάνωσης του Θύρσου προς τον πρωθυπουργό της Τουρκίας σχετικά με τις δηλώσεις του για την Ολυμπιακή Φλόγα και το όρος του Ολύμπου.                                                                        
Η Οργάνωσή μας, έστειλε Επισήμως σήμερα 4 Αυγούστου προς το Γραφείο του πρωθυπουργού της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν και στην Πρεσβεία της γείτονας στην Αθήνα την ακόλουθη επιστολή
με αφορμή τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων για την πατρότητα της Ολυμπιακής φλόγας, και τον αληθινό Όλυμπο.
Η επιστολή στάλθηκε στην Αγγλική γλώσσα και παραθέτουμε και μία μετάφρασή της για όποιον δεν κατέχει γνώση της γλώσσας της πρωτότυπης επιστολής.
Όποιος δέχεται αδιαμαρτύρητα την παραχάραξη της Ιστορίας του Έθνους του ή τη χρησιμοποίησή της για πολιτικές σκοπιμότητες είναι προορισμένος να δουλέψει αργά ή γρήγορα.

Θύρσος – Έλληνες Εθνικοί


                                                            

                                                              
Athens, August 4, ”2012”, 2788 years since first Olympiad
To: Prime Minister of Turkey, Mr Tayyip Erdogan
      Embassy of Turkey in Athens

About: 
Regarding prime minister's statements about the Olympic flame and its homeland.


 Mr Erdogan, when History matters are referred, Turkish politicians in most cases expressed opinions in the shape of a disaster, and we afraid that this is another one similar case in deed.
 Allow us kindly to remind you please, that mount Olympus, the one that our Ancestors pointed symbolically as the Earthly expression of the Divine Kingdom of our Sacred Gods, were, and still is of course(..), on the territory of Pieria, in free Hellenic Land with the same importance, Beauty and Sacredness, our Gods had offered since ages ago.
 Genuine Hellenic Olympics, still forbidden since Byzantine years from emperor Theodosius, before your people conquered Minor Asia, did not either way had any special fire from Olympus, but in the very land of Olympia they did have an “Eternal Fire”, which was kept burning Honoring our Great Goddess Hestia and was used to light all the other Altar’s fires throughout the complex of Temples. So, Sacrificial Fires were lit in Olympia, on the place where the Olympiads had always taken place.        
 Today’s «Olympics» on the other hand, are just games Mr. Prime Minister, in other words they are just opportunities for best business investments and multicultural politics directives in any country it is decided to make them every four years.
  It is totally understood you need as a state these modern Games as modern business needs that kind of suit to be covered and excused. You may truly succeed in the end, to grant a flame of modern «Olympics».
 But please, do not use that kind of misinformation and most of all please respect our Ancestral Sacred Hellenic Heritage, as there are still many thousands, probably millions around the world that they do know how things really are.
 Unfortunately as you can see, you cannot take hold of The Flame. Olympus
is far-far away from modern games.

With Honor
ForThyrsosHellenes Gentiles Organization
(signature) Μετάφραση στα Ελληνικά:

 Αθήνα 4 Αυγούστου «2012», 2788 έτη από την Α’ Ολυμπιάδα

Προς: Τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κ.
Tayyip Erdogan
Θέμα: Περί της δηλώσεως σας για την πατρίδα της Ολυμπιακής φλόγας και τον αυθεντικό Όλυμπο

Κύριε Ερντογάν
, όταν οι Τούρκοι πολιτικοί αναφέρονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ιστορία, στις περισσότερες περιπτώσεις εκφράζουν απόψεις μάλλον πλήρως αποτυχημένες, και φοβόμαστε ότι και πάλι αυτή είναι μία παρόμοια περίπτωση στην πράξη.
  Επιτρέψτε μας φιλικά να σας υπενθυμίσουμε παρακαλώ, ότι ο Όλυμπος, το όρος που οι Πρόγονοί μας συμβόλισαν ως την Επιχθόνια Έκφραση του Θείου Βασιλείου των Ιερών Θεών μας, ήταν, και εξακολουθεί να είναι φυσικά (..), στο έδαφος της Πιερίας, σε ελεύθερη Ελληνική Γη , έχοντας την ίδια σημασία, Ομορφιά και Ιερότητα, που οι Θεοί μας πρόσφεραν πριν από αιώνες.
 Στους αυθεντικούς Ελληνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι απαγορευμένοι από τα βυζαντινά χρόνια από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, πριν ο λαός σας κατακτήσει τη Μικρά Ασία, δεν έφερναν κάποια ειδική φωτιά από τον Όλυμπο για τους Αγώνες, αλλά ωστόσο είχαν όντως μία Πυρά Άσβεστη, αυτή που ήταν αφιερωμένη στη Μεγάλη μας Θεά Εστία, από της οποίας το Βωμό άναβαν οι Πυρές και στους υπόλοιπους Βωμούς έξωθεν των Ναών σε ολόκληρη την Ολυμπία. Η θυσιαστήριες Φλόγες λοιπόν, άναβαν στην Ολυμπία, στον τόπο όπου οι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιούνταν πάντα.
  Σήμερα οι «Ολυμπιακοί» είναι απλώς παίγνια (
Games) από την άλλη πλευρά
κ.
Πρωθυπουργέ, με άλλα λόγια, δεν είναι παρά μόνο ευκαιρίες για καλύτερες επενδύσεις των επιχειρήσεων και πολυπολιτισμικές πολιτικές οδηγίες σε οποιαδήποτε χώρα έχει αποφασιστεί να τους κάνει κάθε τέσσερα χρόνια.
   Είναι απόλυτα κατανοητό ότι χρειάζεστε ως κράτος αυτά τα σύγχρονα «Ολυμπιακά» παιγνίδια καθώς η σύγχρονη επιχειρηματικότητα χρειάζεται αυτό το είδος
 κάλυψης και δικαιολόγησης. Μπορεί πράγματι να επιτύχετε στο τέλος, να κρατήσετε
μια κάποια φλόγα των σύγχρονων «Ολυμπιακών».
  Αλλά σας παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε παραπληροφόρηση και πάνω απ 'όλα παρακαλώ σεβαστείτε την Προγονική Ιερή Ελληνική Κληρονομιά μας, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλές χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ξέρουν πώς έχουν τα πράγματα.
  Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να κρατήσετε Την Φλόγα.
Ο πραγματικός Όλυμπος είναι πολύ-πολύ μακριά από τα σημερινά παιχνίδια.

Με Τιμή
Για την Οργάνωση Θύρσος – Έλληνες Εθνικοί
(υπογραφή)
Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012