Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Αδελφοσύνη, Συμμαχία, Κοινή Πορεία - Fratellanza / Sorellanza, Alleanza - Brotherhood/Sisterhood, Alliance
Κατά την πρόσφατη Επίσημη επίσκεψη των Αδελφών μας από την Ιταλία, της Θρησκευτικής Ένωσης
Pietas, οι Δεσμοί Αδελφοσύνης, Συμμαχίας και Κοινής Πορείας, εδραιώθηκαν και καθιερώθηκαν πάνω από τον Ιερό Βωμό των Θεών μας ανάμεσα στον Οίκο του Θύρσου και τον Οίκο της Pietas.
Μία Πράξη Ένωσης και Οικογενειακών Δεσμών, αποτελεί την ουσιαστικότερη Εγγύηση, το πιο ασφαλές Θεμέλιο για την Προστασία των Παραδόσεων μας.
Η παραγωγή Λόγου και Έργου, το φυσικό επόμενο στάδιο.
Θεωρούμε εαυτούς ευνοημένους από την Θεά Τύχη για την Αδελφοποίησή μας αυτή
και στο μέτρο του επιτρεπτού του όλου των δυνάμεών μας, θα Τιμήσουμε αυτό το Δώρο.
Αθήνα, Ρώμη, Ευρώπη.
Ζευς, Σωτήρ και Νίκη.
Υπόσχεση Φιλίας και Αδελφότητος πάνω από τον Βωμό ανάμεσα στους Οίκους μας.
 κ.κ. Giuseppe Barbera και Ευάγγελος Κιούσης
Promessa di amicizia e fratellanza sull'altare tra le nostre case.
  signori Giuseppe Barbera e Evangelos Kiousis
Promise of Friendship and Brotherhood over the Altar among our Houses.
  Messrs. Giuseppe Barbera and Evangelos Kiousis


During the recent Official Visit of our Brothers and Sisters from Italy, the Pietas Religious Association, the Brotherhood/Sisterhood, Alliance, and Common Movement Ties were marked and established over the Sacred Altar of our Gods between the Oikos of Thyrsus and the House of Pietas.

A Union Act and Family Ties, is the most important guarantee, the most secure foundation for the protection of our Traditions.

The Logos and Project production, the natural and important next stage.

We consider ourselves fortunate by the Goddess Tyche for our Brotherhood Union

and to the extent of the permissiveness of all our forces, we will honor this given Gift.

Athena, Roma, Europa.
Zeus Saviour and Victory.Durante la recente visita ufficiale dei nostri fratelli e sorelle provenienti dall'Italia, l'Associazione religiosa dei Pietas, i vincoli di Fratellanza / Sorellanza, Alleanza e Movimento comune sono stati segnati e stabiliti sull'altare sacro dei nostri dei tra l'Oikos di Tirso e la casa di Pietà .
Un atto sindacale e legami familiari, è la garanzia più importante, la base più sicura per la protezione delle nostre tradizioni.
La produzione di loghi e progetti, la fase successiva naturale e importante.
Ci consideriamo fortunati dalla Dea Tyche per la nostra Fratellanza
e nella misura della permissività di tutte le nostre forze, onoreremo questo Dono dato.

Athena, Roma, Europa.
Zeus Salvatore e Vittoria.Κυριακή 8 Ιουλίου 2018

Διοσκούρεια, Μνήμη Θερμοπυλομάχων - Dioskoureia, Honoring Thermopylae Warriors


Ο Οίκος του Θύρσου προσκεκλημένος, με εκπροσώπους από τη Σύναξη μας, έλαβε μέρος στην ετήσια Ιεροπραξία Τιμής και Μνήμης προς τους Θερμοπυλομάχους και τον Εορτασμό των Διοσκούρειων που διοργάνωσε ο Επίσημος Φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών - το οποίο και ευχαριστούμε Θερμά και Ειλικρινά για την Πρόσκληση αυτή, και έλαβε χώρα στο σχεδόν ξεχασμένο από το ελλάδικό κράτος, αλλά όχι από εμάς τους Εθνικούς, σημείο της Μεγάλης Μάχης.
Στον ορόσημο γεωγραφικό τόπο των Ελλήνων, ανανεώθηκαν οι δεσμοί Μνήμης όπως αρμόζει και επιβάλλεται, ειδικά στα χρόνια αυτά, όπου η αποδόμηση συντεταγμενα επιχειρείται προς κάθε τι Εθνικό και προς το αληθώς Αξιακό του.
Δίχως καιροσκοπισμούς ή ανεπαρκείς φαντασιώσεις, που η Μνήμη των Θερμοπυλομάχων έχει συχνά “ντυθεί”, το λιγότερο που αντιστοιχεί σε εμάς τους Εθνικούς, είναι η διαρκής υπενθύμιση του ουσιώδους και του επακριβούς, σπέρνοντας τους σπόρους αυτούς, που είτε σύντομα, είτε αργότερα, αλλά σίγουρα, θα καρπίσουν εκ νέου τον Εθνικό Πολιτισμό μας ως Ευταξία.
Κανένας Αγώνας δεν είναι ποτέ “χαμένος” όταν διενεργείται, κανένα τίμημα δεν είναι “υπερβολικό” όταν εκπληρώνεται.
Τιμή, Δόξα, Αιώνια Μνήμη και Πυρ Άσβεστο
Στους Βωμούς των Θεών μας, στις Εστίες των Προγόνων μας.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών - Θύρσος

 

 

 

The Oikos of Thyrsos invited, with representatives from our Synaxis ( Gathering) , took part in the annual Rite of Honor and Remembrance to the Thermopylean Warriors and the Celebration of Dioskoureia, organized by the Official Institution of the Hellenic Ethnic Religion, the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes - which we warmly and sincerely thank for this Invitation, and took place in the almost forgotten by the Greek state, but not by us the Ethnikoi, exact  area of the Great Battle.

In the landmark location for all Hellenes, the ties of Memory were renewed as appropriate and enforced, especially in these years, where deconstruction is forcibly attempted to all that is Genuine Ethnic and to its essential Value.

Without the opportunism or inadequate fantasies that the Memory of the Fallen Warriors has often "dressed", the least that we the Ethnikoi are obligated to do, is the constant reminding of the essential and the accurate, sowing these seeds that, either soon or later, but surely , will burst our National Civilization as Eutaxia (Orderliness) .

No Fight is never "lost" when done, no price is "excessive" when fulfilled.

Honor, Glory, Eternal Memory, Fire Forever Ablaze on the Altars our Gods, in the
Hearths of our Ancestors.

 Oikos of Ethikoi Hellenes - Thyrsos