Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Τίμηση Πρόμαχων Ηγετών, Ιουλιανού και Πλήθωνος, 26 Ιουνίου, Αθήνα / Honoring the leading prefects, Giuliano and Pletone, on June 26, Athens / Onorare i prefetti leader, Giuliano e Pletone, il 26 giugno, Atene


Ο Οίκος του Θύρσου, ολοκλήρωσε την ολοήμερη Τίμηση της 26ης Ιουνίου προς τους Σεπτούς Προμάχους μας
Η πρώτη και κύρια Ιεροπραξία έλαβε χώρα, όπως σε κάθε Ετήσιο Κύκλο, ακριβώς στην Αυγή, στον λόφο του Αρείου Πάγου δίπλα στον Ναό της Θεάς Αθήνας, στο σημείο από όπου ουσιαστικά εκκίνησε στην Ελλάδα η επέλαση της άλωσης των Εθών μας, αλλά, πρωτίστως, στο Σημείο όπου αποτελούσε πάντοτε έναν ομφαλό για την απόδοση Δικαιοσύνης στην Πόλη των Αθηνών (μαζί με τον λόφο του Αρδηττού). Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης, ότι στο ίδιο σημείο, έχει καθιερωθεί από τους Προγόνους ένας από τους ελάχιστα γνωστούς Βωμούς προς τον Θεό Άρη, ο οποίος και πάλι Τιμάται και αποκαθάρεται η εστία του, όπως αρμόζει από εμάς τους Έλληνες.
Τα Μέλη του Οίκου, είχαν την χαρά και την Τιμή, να Τελέσουν μαζί με Ιερείς του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων ΕΘνικών οι οποίοι παρέστησαν με τις Σημαίες του Επισήμου και αναγνωρισμένου Φορέα της Εθνικής μας Θρησκείας και όλων των Εθνικών , αλλά και μαζί με τους Ιερείς της Εθνικής Ρωμαικής Θρησκείας απο την Θρησκευτική Ένωση “Pietas”, οι οποίο βρέθηκαν στην Αθήνα προσκεκλημένοι από τον Οίκο μας για την Ιεροπραξία, σε συνέχεια των κοινών μας δραστηριοτήτων ως Αδελφοποιημένες Κοινότητες Εθνικών.
Το Τιμητικό Τελεστικό, ολοκληρώθηκε στη Δύση του Ηλίου, με την Ευχαριστήρια και Επινίκια Ιεροπραξία στην Αίθουσα του Οίκου μας “Αιθων”, όπου και στον Οικιακό μας Βωμό, ανανεώσαμε την Ισχύ της δοθείσας Υπόσχεσης των Μελών του Οίκου μας.
Η Τιμητική ημέρα ολοκληρώθηκε με Συμπόσιο που ετοιμάστηκε από εμάς προς τους καλεσμένους μας Αδελφούς Ιερείς και Ιέρειες από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, των Αδελφών της Pietas, συγγενείς και Φίλους όπου και συζητήσαμε τα επόμενα σημαντικά στάδια για την εμπέδωση των κοινών Σκοπών μας.
Είθε οι Αγαθοί Θεοί μας, να μας παρέχουν τη Δύναμη και το Σθένος, ώστε οι πρέπουσες Τιμές να αποδοθούν εκ νέου στον Επόμενο Κύκλο, με ακόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα και Επισημότητα προς τους Ηγέτες μας, τον Φλάβιο Κλαύδιο Ιουλιανό και τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα.
Ευχαριστούμε όσους μας Τίμησαν με την παρουσία τους, όσους κατέφθασαν έστω και με καθυστέρηση λόγω ανελλειμένων υποχρεώσεων, μόνο και μόνον για να συναντηθούμε για ελάχιστα λεπτά, όσους Αδελφούς και Αδελφές του Οίκου μας δεν κατάφεραν να βρίσκονται στη Σύναξη, αλλά ακόμη και από χιλιόμετρα απόσταση φρόντισαν να δώσουν το δικό τους “παρών”.

Η δοθείσα Υπόσχεση παραμένει πάντοτε σε Ισχύ.
Ο Πατέρας Αυτοκράτορας Ήλιος Αιώνια Νικητής!

Οίκος του Θύρσου


Morning Rite
Πρωινή Ιεροπραξία
Rito del giorno


Νυχτερινή Ιεροπραξία-Συμπόσιο
Night Rite - Symposium
Rito di note- Symposium
The Oikos of Thyrsos, completed the all-day tribulation of June 26th to our Sacred Promachus

The first and central Rite took place, as in each Annual Cycle, at Dawn, on the hill of Areios Pagos, next to the Temple of the Goddess Athena, at the very place where Hellas was actually initiated by the pursuit of the Ethos of our Nation, but above all, at the Point where was always a navel for the  Justice in the City of Athens (along with the Ardittus hill). Of great importance it is that at the same spot, the Ancestors have established one of the least-known altars to our God Ares, who is again honored and his ritual estia cleansed, by Hellenes.
The Members of the Oikos had the pleasure and the honor to perform the Rite along with the Priests of the Supreme Council of Ethnic Hellenes who attended with the Flags of the Official and Recognized Agency of our Ethnic Religion and of the whole body of Ethnikoi, and also together with Priests of the Ethnic Romani Religion by the Religious Union "Pietas", that came in Athens, invited by our Oikos for the Rite, as a follow-up to our common activities of Brotherhood Communities.
The Honorary date, was completed on the setting of the Sun, with a Thanksgiving and Victorious Rite at our Oikos’s Hall “Aithon”, where we also renewed the given Promise of the Members of Thyrsos. The Honorable Day was completed with a Symposium prepared by us to our guests Brothers and Sisters Priests from the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes, the Pietas Family, Relatives and Friends, where we discussed the next important stages for the consolidation of our common goals.
May our Great Gods provide us all the Strength needed and Will, so that the appropriate Honors are re-attributed to the Next Circle, with even greater splendor and Strength to our Leaders, Flavius Claudius Julianus and Giorgios Gimitos Plethon.
We thank those who honored us with their presence, those who arrived even late because of unresolved obligations, just to meet each other for a few minutes, those Brothers and Sisters of our House who did not manage to be in the “Synaxis but even from a distance of kilometers managed to give their own presence.
The given Promise is always Valid.
Our Father Emperor, God Helios, is Eternal Winner!
Oikos of Thyrsos


Μέλη της Σύναξης μαζί με τους Ιερείς από το ΥΣΕΕ
Members of the Synaxis along with the Priests from YSEE
Membri della Sinaxis insieme ai sacerdoti dell'YSEE


Μέλη του ΥΣΕΕ, του Θύρσου και της Pietas
Members of YSEE, Thyrsos and Pietas
Membri di YSEE, Thyrsos e Pietas


Officer of the Oikos Mr. Evangelos Kiousis
with President of the "Pietas", Mr. Giuseppe Barbera
Ufficiale di Oikos Mr. Evangelos Kiousis
con il presidente dei "Pietas", il signor Giuseppe Barbera


L'Oikos di Thyrsos completò la tribolazione di tutti i giorni del 26 giugno al nostro Sacro Promalo

Il primo rito centrale ebbe luogo, come in ogni ciclo annuale, all'alba, sulla collina di Areios Pagos, vicino al Tempio della Dea Atena, proprio nel luogo in cui Hellas fu effettivamente iniziato dall'inseguimento dell'Ethos dei nostri Nazione, ma soprattutto, al punto in cui era sempre un ombelico per la giustizia nella città di Atene (insieme alla collina di Arditto). Di grande importanza è che nello stesso punto, gli Antenati hanno stabilito uno degli altari meno conosciuti del nostro Dio Ares, che è nuovamente onorato e la sua rituale estia purificata, da parte di Elleni.
I membri dell'Oikos hanno avuto il piacere e l'onore di celebrare il rito insieme ai sacerdoti del Supremo Consiglio degli etnici ellenici che hanno partecipato con le bandiere dell'agenzia ufficiale e riconosciuta della nostra religione etnica e di tutto il corpo dell'etnikoi, e anche insieme con i Sacerdoti della religione etnica romana dall'Unione religiosa "Pietas", che è venuto ad Atene, invitato dal nostro Oikos per il rito, come seguito alle nostre attività comuni delle comunità di fratellanza.
La data onoraria, è stata completata sul set del Sole, con un Rito del Ringraziamento e del Ringraziamento nella nostra sala "Aithon" di Oikos, dove abbiamo anche rinnovato la promessa data ai membri di Thyrsos. L'Onorevole Giornata è stata completata con un Simposio preparato da noi ai nostri ospiti, fratelli e sorelle sacerdoti del Supremo Consiglio di Ethnikoi Hellenes, la famiglia Pietas, Parenti e amici, in cui abbiamo discusso le prossime tappe importanti per il consolidamento dei nostri obiettivi comuni.
Possano i nostri Grandi Dei fornirci tutta la Forza necessaria e Volontà, in modo che gli Onori appropriati siano ri-attribuiti al Cerchio Successivo, con ancora maggiore splendore e Forza per i nostri Leader, Flavio Claudio Giuliano e Giorgios Gimitos Pletone.
Ringraziamo coloro che ci hanno onorato con la loro presenza, quelli che sono arrivati ​​anche in ritardo a causa di obblighi irrisolti, solo per incontrarci per qualche minuto, quei Fratelli e Sorelle di casa nostra che non sono riusciti a essere nella "Synaxis" ma anche da una distanza di chilometri è riuscito a dare la propria presenza.
La promessa data è sempre valida.
Il nostro Padre Imperatore, Dio Helios, è Eterno Vincitore!

Oiko di TirsoΗ Αίθουσα του Οίκου μας, "Αίθων"
La sala della nostra casa, "Aethon"
The Hall of our House "Aithon"Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

IGNIS - ΠΥΡ ΑΘΑΝΑΤΟ Για την σημασία της 26ης Ιουνίου / For the deeper meaning of the 26th of June

Ο Οίκος του Θύρσου, ετοιμάζεται να Τιμήσει την Τρίτη 26η Ιουνίου, όπως το τηρεί σε κάθε Ετήσιο Κύκλο Εργασιών μας, τους Φιλόσοφους και Ιερούς Πρόμαχους του Εθνισμού, Τον Αυτοκράτορα Φλάβιο Κλαύδιο Ιουλιανό, και τον Πλήθωνα Γεμιστό.
Στον παρόντα Κύκλο, και υπό το βάρος καταιγιστικών εξελίξεων για την Ιερότατη Μητρίδα μας Γη και την Μεγάλη μας Πατρίδα Ευρώπη, θεωρούμε ιδιαίτερο χρέος μας, να υπερτονίσουμε την αυτήν ημερομηνία και τα Μεγέθη των Σεπτών μας Ηρώων και Πνευματικών Ηγετών.
Κατανοούμε πολύ καλά και αναγνωρίζουμε ότι η αποδυνάμωση στο πνεύμα των σύγχρονων κοινωνιών, είναι σε τέτοιο βαθμό, που δηλώνει ότι η εποχή μας, θα αναφέρεται μελλοντικά ως ένα σημείο καμπής και μετάβασης το οποίο και θα είναι η ουσιαστική αφετηρία προς ότι θα έχει δημιουργηθεί στο μακρινό (;) “τότε”.
Η δεδομένη διάδοχη μετάβαση που λαμβάνει χώρα, βρίσκει τον σημερινό άνθρωπο στερημένο στην πνευματική ουσία του από κάποιο Υγιές Αξιακό Σχήμα Λόγου και Έργου.
Για το κατά πόσον αυτό δέχεται την εσκεμμένη συνδρομή διαφόρων κύκλων ή όχι, θα ασχοληθούμε μελλοντικά, σύντομα σχετικά, να το σχολιάσουμε δημοσίως με παραδειγματικές ιστορικές λεπτομέρειες σε ειδική έκδοση που έχει προγραμματιστεί από εμάς.
Διακρίνουμε λοιπόν, την κρισιμότητα των στιγμών, των ημερών, των μηνών και των επερχόμενων ετών, στην μικρολεπτομέρεια και την μεγαλύτερη συνολική τους εικόνα, έτσι ώστε, κάθε μας ενέργεια, με δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα, να έχει ως πρωτεύων στόχο, όχι κάποια “ανακύκλωση κοινωνικών και λοιπών εκδηλώσεων”, αλλά μία επί Σκοπού παρουσία, ταυτόχρονα Σποράς, Στάσης ζωής και Παραδειγματισμού, ακριβώς όπως οι Πνευματικοί μας Ηγέτες δίδαξαν και έπραξαν, ακριβώς όπως είναι λογικό και αυτονόητο για όποιον συνειδητοποιημένο Έλληνα καλείται διαχρονικά να πράττει.
Οι Σημαίες που εγείρουμε, δεν έχουν κανέναν “τυπικό” χαρακτήρα, ούτε κυματίζουν για να ξεγελάμε τους εαυτούς μας, ζώντας την αποσάθρωση γύρω μας και την δεδομένη πτώση.
Αντιθέτως, είναι Σημαίες Ευθύνης. Εμβλήματα που δεν υπόσχονται ούτε ξεκούραση ούτε ησυχία, ούτε χαλάρωση. Είναι Σημαίες που οι ραφές τους απαιτούν και την αφιέρωση της ζωής μας στο σύντομο πέρασμά μας από τον κόσμο.
Και αυτό που ανταποδίδουν, είναι η δυνατότητα να προσφέρουν την ευκαιρία στην Πατρίδα και τις γενιές που καταφθάνουν να μπορούν να ορίζουν κατά Δύναμιν την τύχη τους.


Με αυτό το σύντομα καταγεγραμμένο σκεπτικό, καλούμε τους Αδελφούς και τις Αδελφές μας, τους οικείους μας και τους μακρινούς Φίλους, να κρατήσουν και να εμβαθύνουν τη σκέψη τους στην ημερομηνία της 26ης του Ιουνίου, όχι ως μία τυπική ημέρα “μνημόσυνου”, αλλά ως μία ημερομηνία όπου μπορούν να κατανοήσουν το ειδικό Ιστορικό βάρος, την αξία και τα σημαινόμενα δύο Ηγετών μας, οι οποίοι με Σθένος και αποφασιστικότητα, υπό πλήρη αντιξοότητα στο περιβάλλον τους, υπήρξαν ο καθένας με τον τρόπο του, πραγματικοί Ήρωες.
Καθόρισαν τις δικές μας ζωές, το Πεπρωμένο των Πατρίδων. Άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν τη διαδρομή μας.
Το Πέρασμα τους από τη ζωή, κατέστη μόνιμο και ντύθηκε με Ιερότητα, σαν Βαίτυλοι, που γύρω τους έγινε καταφερτό να στερεωθούν μόνιμες Φρουρές προστασίας του Ιερού, της Πατρίδος.  
Οδηγούν ακόμη την αιώνια στρατιά του αυθεντικού Ελληνισμού και τις Σημαίες των Αγώνων του.
Ο Στέφανος της Τιμής και της Δόξας, το ακριβότερο Στέμμα που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος από την εύνοια των Θεών, δικαίως δόθηκε τόσο στον Αυτοκράτορά μας Ιουλιανό, όσο και στον Εθναμύντορα Πλήθωνα.
Τα υπόλοιπα, από εκεί και πέρα, ήταν, είναι και θα είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη.
Και ακριβώς αυτό θυμίζει ως πύρινο σημάδι η 26η Ιουνίου.
Αποτελεί από μόνο του έναν συνειδητό Όρκο το να σηκώσεις τα Εμβλήματα, όπως εμείς επιλέγουμε να κάνουμε, και όπως προτρέπουμε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να πράξει.

Τίποτε εύκολο, τίποτε πιο Ακριβό.
Τιμή, Αιώνια Δόξα, και Υπεράσπιση Μνήμης και Τρόπων στους Ηγέτες μας. 

Οίκος του ΘύρσουThe House of Thyrsos prepares to honor on Tuesday, June 26, as we always do during our Annual Work Cycle, the Philosophers and Holy Defenders of Ethnism, the Emperor Flavius Claudius Iulianus, and Georgius Gemistus Plethon.
In the present Cycle, and under the weight of exponential developments in our Holy Motherland Hellas and Our Great Fatherland Europe, we consider it our special duty to emphasize the date and the Value of our Venerated Heroes and Spiritual Leaders.
We understand very well and acknowledge that the weakening of the spirit of modern societies has grown to such an extent that it signifies that our time will be referred to in the future as the turning point and the transition of the real starting point of whatever will have been created in the distant (;) "then".
The successive transition that is taking place, finds today's man deprived in his spiritual essence of any Sound Value System of Words and Actions.

Whether or not this is the subject of the deliberate involvement of various circles, is a matter of another discussion that will take place in the near future, and we will be able to publicly comment on it, using exemplary historical details, in a special edition that we have programmed.
Since we can notice the critical moments, days, months and years to come, in their micro-detail and in the bigger picture, it is obvious that every one of our actions, public or private, has as its primary object not some "recycling of social and other type of events", but the on Purpose presence, a simultaneous Sowing, Way of Life and Example, just as our Spiritual Leaders have taught and did, just as it is logical and self-evident for any conscious Hellene, who is being historically called upon to act so.
The Flags we raise do not have any "typical" character, nor do they wave in an attempt to deceive ourselves while living in the decay around us and the obvious fall.
On the contrary, they are the Flags of Responsibility. They are Emblems that do not promise any kind of rest, quietness, or relaxation. They are Banners, the seams of which require the dedication of our lives during our short walk in this world.
And what they are rewarding is the power to offer the opportunity to our Fatherland and the generations to come, to define their fortune according to their abilities.
With this brief account, we call upon our Brothers and Sisters, our intimate and distant Friends, to keep and deepen their thoughts on the date of June 26, not as a typical "memorial day", but as a date when they can realize the specific Historical weight, value and significance of our two Leaders, who, in their strength and determination, under a totally adverse environment, were real Heroes, each one in his own way.
They defined our own lives, the Destiny of our Fatherlands. They changed and they continue to change our route.
Their Passage from life became permanent and was dressed with sanctity, like obelisks, around which it was possible to secure Permanent Guardians for the Protection of the Sanctuary, the Fatherland.
They still lead the eternal army of the authentic Hellenism and the Banners of its Battles.
The Wreath of Honor and Glory, the most expensive Crown that a man can receive by the favor of the Gods, was rightly given to both our Emperor Julian and the Defender of our Nation Plethon.
The rest, from then on, was, is, and always will be our sole responsibility.
And that's exactly what the 26th of June reminds as a sign of fire.
It is in itself a conscientious Oath to pick up the Emblems as we choose to do, and as we urge every Hellene man and woman to do.
Nothing easy, nothing more Valuable.
Honor, Eternal Glory, and Defense of the Memory and the Ways of our Leaders.

Oikos of ThyrsosΠέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Θερινό Ηλιοστάσιο / Summer Solstice

Μέλη της Σύναξης Αθηνών του Οίκου του Θύρσου
Εορτάσαμε το Θερινό Ηλιοστάσιο, και τη Γενέθλια Ημέρα μας
στην τοποθεσία του Ναού της Θεάς Τύχης στην Αθήνα, 
Έλληνες, Αδελφοί και Αδελφές στα Έθνη
Χρόνια Πολλά, με Δύναμη και Υγεία.
Όλες οι προκλήσεις δεκτές, όλες οι Μάχες να είναι Νικηφόρες!


Members of the Gathering in Athens of the Oikos of Thyrsos
Celebrated the Summer Solstice and our Birthday
on the the exact spot where has been dedicated to the Goddess Tyche.
Sisters and Brothers on the Nations
May the Gods and Goddesses provide you Health and Strength.
Every challenge accepted, may our Battles be Victorious!
Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

Προς το Θερινό Ηλιοστάσιο και την Τίμηση των Ηρώων και Ηγετών μας / Towards Summer Solstice and Honoring our Heroes and Leaders

Αντίθετα σε όσους στέκουν φανερά ή μη ενάντια στη διατήρηση της Ταυτότητας των Εθνών,
με όποιο πρόσχημα, δικαιολογία ή ιδεολογία.
Απέναντι σε όσους προσπαθούν να πλέξουν με αφύσικο τρόπο τον Ιστό της Ροής των πεπραγμένων των ανθρώπων, Προγόνων, σύγχρονων και αυριανών και να τον μετασχηματίσουν σε ότι αυτοί επιθυμούν.
Στη σημερινή συγκυρία που μοιάζει τόσο επίπονη αλλά για εμάς δεν αποτελεί παρά μόνον μία χρονική ψηφίδα στη διαρκή Μάχη του Ανθρώπου απέναντι στην άβυσσο της Ερήμου, εκεί στεκόμαστε, και θα στεκόμαστε όσο βαδίζουμε στο καλαίσθητο Σώμα της Μητέρας μας Γης,
ως Υπερασπιστές της, και ως Υπερασπιστές του Έθνους μας και των Παραδόσεών του, που τόσο πολεμούνται.
Ο Οίκος μας, Θα εορτάσει τον Υπέρλαμπρο Πατέρα Ήλιο στην Λαμπρότερη Όψη του στις 21 Ιουνίου
ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου, και θα ετοιμαστεί ξανά,στις επόμενες ημέρες, για την ημερομηνία Ορόσημό του Οίκου μας, την Τίμηση των Πνευματικών Ηγετών μας, του Αυτοκράτορα Ιουλιανού, και του Εθναμύντορα Πλήθωνα Γεμιστού.
Για όσους ακόμη μπορούν και ξεχωρίζουν το Ιερό, το Αιώνιο, το Εθνικό, και το Αξιακό Σύστημα όπου οι Πολιτισμοί εντός τους αφήνουν σημεία Δημιουργίας και εξέλιξης με κατεύθυνση προς το Ανώτερο Θείο Ιδεατό, θα συνεχίζουμε.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών Θύρσος 


Contrary, to those who are standing in purpose or not, against the preservation of the Identity of Nations, with any pretext, excuse or ideology.
Against those who try to unnaturally spin the Web of the deeds of the people, of the Ancestors, the modern men and women and of those to come, and transform it into whatever shape they might think off.
In today's conjuncture that seems so painful but for us it is just a timepiece in the constant Battle of Man against the abyss of the Desert, we stand there, and we will stand as long as we walk on to the elegant Body of our MotherLand, as Her Defenders, and as Defenders of our Nations and of our Traditions, which are so fought.
Our House, Celebrate the Ablaze Father, Helios on His Brighter Face on June 21st,
Day of the Summer Solstice, and will be re-prepared in the next few days for the most significant date for our House. The Intimacy of our Spiritual Leaders, the Emperor Julian, and our Nation’s Memory Bearer, Plethon Gemistos.
For those who still are able of gazing the Sacred, the Eternal, the National. The Value System where the Civilizations within them leaves traces of Creation and evolution towards the Higher Divine Idea, we will continue.


Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Μακεδονία Μία και Ελληνική. Δημοψήφισμα Τώρα.


Συνεχίζουμε να ζούμε με διάφορους τρόπους, γεγονότα, και μεθοδολογία, την πλήρη
αποσάρθρωση της ήδη πολύ έντεχνα στραβοχτυπημένης Ελληνικότητας, της Ταυτότητάς μας.
Από μία διακυβέρνηση με μία ιδεολογία που θέλει αυτή να είναι υψηλότερη από την Πολιτισμικότητα μας και προεξέχουσα, ανάμεσα σε όσα άλλα ήταν δίκαια και έγιναν πράξη”(sic),
τώρα, καλούμαστε να ζήσουμε την επόμενη σκηνή του ξεχωριστού ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΥ από καιρό δράματος που μας επιφυλλάσουν , οι όποιοι αποφασίζουν για εμάς  
χ ω ρ ί ς  ν α  μ α ς  ρ ω τ ή σ ο υ ν.
Την παράδοση της Μακεδονίας. Την αναθεώρηση της ίδιας της Ιστορικής πραγματικότητος ως έχει.


Από τους τόσο ιστορικά λίγους διακυβερνώντες, που για την ιδεολογία που υπηρετούν, “δεν υπάρχουν άμεσα απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων”, υποτίθεται ότι πρέπει να ικανοποιηθούμε με το μόρφωμα της δημιουργίας του προτεκτοράτου των “μεγάλων” απλώς και μόνον γιατί “θα λένε ότι δεν έχουν σχέση με την Αρχαία Ελλάδα”.
Όμως, συμφώνως με τους κυβερνώντες και την αυτοκτονική ιδεολογία τους, και όχι μόνον τους κυβερνώντες, αλλά και πολλούς από άλλους χώρους της αντιπολιτεύσεως που στοχεύουν ευθέως πλέον τον Εθνοκεντρισμό ως αξιακό σύστημα, (για τους οποίους θα έχουμε αύριο κιόλας δεύτερη ανακοίνωση), "ούτε εμείς έχουμε σχέση με την Αρχαία Ελλάδα", αφού απλώς είμαστε τρόπω τινά τα αποτελέσματα της επιμειξίας με τους κατακτητές μας.
Άρα, και πάλι έχουμε πλήρη ήττα, αφού, άνετα στο μέλλον, η “Μακεδονία” (τους), θα θελήσει να διεκδικήσει την “ενοποίηση” των εδαφών που οι σύγχρονοι, αδιάφοροι τάχα στην καταγωγή τους κάτοικοι, θα θελήσουν να διεκδικήσουν, για “τα δίκαια παναθρώπινα αίτήματα της αυτοθέσμισης των λαών” και μπλα, μπλα, ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ κόκκινα αυγά.
Αυτός ο ασκός δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ανοίξει, ούτε τώρα, ούτε ποτέ.
Αν δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν, οι όποιοι, την υπεράσπιση της Ελάδος και των επί μέρους εδαφών της, ας φύγουν επιτέλους. Τώρα!
Δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούσουμε τις όποιες δικαιολογίες των έτσι και αλλιώς διαρκώς “κωλοτουμπάτων” στελεχών της Κυβέρνησης που έχουν κάνει επιστήμη τη δικαιολόγηση των αδικαιολόγητων.
 Από ζογκλέρ στις υποσχέσεις καλά το πήγανε, αλλά έως εδώ.
Είναι απίθανο, η παράτα των λίγων και μετρίων να επιβάλλει ότι θέλει, όποτε θέλει, δίχως λογαριασμό.

Απαιτούμε, εδώ και τώρα, ακύρωση των όποιων σχεδίων για παραχώρηση της Μακεδονίας μας,
και από πλευράς μας, αρνούμαστε τώρα ή στο μέλλον, έκαστος από εμάς, να αναγνωρίσει τους κατοίκους του κρατίδιου, ως Μακεδόνες, και θα υπενθυμίζουμε απλώς την Σλαβική τους καταγωγή, την οποίαν και οι ίδιοι θα πρέπει να τιμούν ώστε να ξεφορτωθούν με τη σειρά τους ίσως μία ημέρα, όλους αυτούς που τους χρησιμοποιούν, όπως και εμάς, αλλά και όλα τα Έθνη της Ευρώπης, για την πραγμάτωση των σχεδίων της Οργουελικής  αυριανής Ευρώπης που θα θέλανε να υπάρχει και μόνον.

Ως Έλληνες και Ελληνίδες Πολίτες, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.
Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το αρνηθεί η κυβέρνηση, ειδικά τώρα, που το αίτημα γίνεται εμφανώς καθολικό.

Μακεδονία, μία και Ελληνική.

Θύρσος, Οίκος Ελλήνων Εθνικών