Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ευχές

 Υγεία στις Οικογένειες των Εθνών, Δύναμη, Σθένος και το Διάπυρο Φως 
να Λάμψει στον Νέο Κύκλο, στο Νου και το Πνεύμα.

Καλό Ηλιοστάσιο 


Health to the Gentile Families, Strength, Fortitude and the Fiery Light 
to Shine upon in the New Cycle in Mind and Spirit

Merry Solstice


Salute alle famiglie gentili, forza, forza d'animo e la luce ardente su cui 

risplendere nel nuovo ciclo nella mente e nello spirito

Buon Solstizio


Santé aux familles gentiles, force, courage et la lumière ardente pour briller 
dans le nouveau cycle dans l'esprit et l'esprit

Joyeux Solstice


Gesundheit für die nichtjüdischen Familien, Stärke, Standhaftigkeit und das feurige Licht, 
auf das sie im Neuen Zyklus in Geist und Seele scheinen können

Fröhliche Sonnenwende


Helse til hedningefamilier, styrke, mot og det brennende lys 
å skinne på i den nye syklusen i sinn og ånd

God Solhverv


Zdravje nejudovskim družinam, moč, trdnost in ognjena luč, 
ki bo obsijala v novem ciklu v umu in duhu

Vesel Solsticij


Hälsa till de icke-judiska familjerna, styrka, mod och det eldiga ljuset
 att lysa på i den nya cykeln i sinne och ande

Glad Solstånd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου