Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Ηλίου Δύναμη, Καλό Θερινό Ηλιοστάσιο / By God Helios Strength, a Prosperous Solstice


Ή Τάξη του Κόσμου, δεν υπόκειται στα προβλήματα και τις μικρότητες των θνητών.
Οι θνητοί όμως, έχουν ως μόνη Οδό για την Ευεργεσία και την συνείδηση τους, την αυτήν Τάξη του Θείου Κόσμου.

Συντονισμένοι στον Οίκο μας προς την Θειοτέρα Όψη του Φωτός, τον Φοίβο Ήλιο, ευχόμαστε στα Έθνη και στις Οικογένειες, Καλό Θέρος, Δύναμη και Υγεία.


                                            ………………………………………………


Cosmos' Order, does not applies on the problems and the mischiefs of the mortals.
Mortals though, have only one Way for Benefit and consciousness. The Way of the Order of the Higher Divine Cosmos.

Our House, Focusing towards the most Highest Divine Light, Phoebus Helios,
we Wish Health and Strength to the Nations and the Families within.
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου