Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Για το Θερινό Ηλιοστάσιο / For the Summer Solstice

 


Ο Πατέρας Ήλιος, κορυφώνει την Ισχύ του στο Ουράνιο στερέωμα από πάνω μας, 
και είτε το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι που βαδίζουν στο Σώμα της Μητέρας Γης, είτε όχι,
είτε τον αντικρύζουν απλώς με τη μάταιη υπεροψία των θνητών που "όλα τα γνώρισαν"
διαβάζοντας σκόρπια λόγια, ως ένα "απλό άστρο", είτε ευγνωμονούν σιωπηλά την έκφραση της
υπάρξεως του, συναισθανόμενοι και αντιλαμβανόμενοι νοερά, ο Κυβερνήτης του κόσμου,
αποτελεί την τέλεια και απτή Θεοφάνεια, με τα πιο δια γυμνού οφθαλμού αποκαλυπτικά Μυστήριά του, να αποτελούν την πιο καίρια επίδρασή του για την ζωή.
Τη δική μας, των φυτών, των ζώων, ακόμη και των λίθων,
οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δική τους μορφή ύπαρξης.
Αν σε κάτι μπορούν να στραφούν οι άνθρωποι, σε κάθε επίπεδο κατανόησης, ώστε να αντικρύσουν
την ύπαρξη και το μεγαλείο της ευταξίας της, των Νόμων που τη διέπουν και που οι Θεοί Ταξιθετούν, ο πιο γρήγορος, αλλά όχι ο πιο εύκολος δρόμος,
 είναι να στραφούν προς το Κοσμικό Κέντρο, τον Πυρφόρο Πατέρα του στερεώματος.

Στην κορύφωσή του, στο Θερινό Ηλιοστάσιο, ο Οίκος μας, στέλνει από καρδιάς τις ευχές του
προς τα Έθνη, προς τις Οικογένειες, προς κάθε ποιοτικό νου που δεν αναλώνεται στις πτώσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά, που ως Γεωργοί, προετοιμάζουν το Πεδίο για τη Σπορά και την καρποφορία
του μέλλοντος.

Χρόνια Πολλά στα Έθνη, Υγεία και Πνευματική Δύναμη

*Η Ιεροπραξία του Οίκου για το Θερινό Ηλιοστάσιο, θα λάβει χώρα μαζί με την Τίμηση του Προστάτη Αυτοκράτορα Ιουλιανού, και του Εθνοδιδασκάλου Πλήθωνος, την 26 Ιουνίου.*


************************************************************


Father Sun, peaks on His Grandest Power in the Celestial firmament above us,

and whether the people who walk in the Body of Mother Earth realize it or not,

or do they simply face him with the vain arrogance of the mortals who "know everything"

just because the have read scattered words, like a "simple star", or silently thanking his expression

of existence, feeling and perceiving mentally, that the Ruler of the world,

is the perfect and tangible Epiphany, with its most revealing Mysteries, being

the key impact on life, on plain site. Our lives, of the plants, animals, even stones,

who also have their own form of living existence.

If people can turn to something, at any level of understanding, to see

the existence and the greatness of its orderliness, of the Laws that govern it and the Gods' Order,

the fastest, but not the easiest way, is to turn to the Cosmic Center,

the Fiery Father of the firmament.


At its peak, at the Summer Solstice, our House sends its heartfelt wishes

to the Nations, to the Families, to every quality mind that is not consumed 

in the falls of the modern age, but that, as Farmers, prepare the Field for Sowing and fruiting

of the future.

A Great Solstice to the Nations, Health and Spiritual Strength


* The Rite Ceremony of the House for the Summer Solstice, will take place together with 

the Honoring of the Patron Emperor Julian, and Teacher of our Ethnos, Plethon, on June 26th. *


Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Προς την 26η Ιουνίου


 Δεν αρκεί απλώς κ μόνον να "κρύβεται αθέλητα εντός" μας.
Η Ιστορία παραμένει αμείλικτη και αναζητεί Ποιότητες
στο πλήρωμα του Τιμήματος της.

Προς την ημερομηνία Μνήμης και ανανέωσης της Υπόσχεσης
του αδιάκοπου αγώνα για την Παλινόρθωση του Ιερού,
ο Οίκος του Θύρσου συγκαλεί τους Σχηματισμούς του.

Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Για τον Βλάση Γ. Ρασσιά

Από την Σπάρτη, στον Μυστρά, στην Τεργέστη.
Οπουδήποτε μας οδηγήσουν οι Πρόγονοι, θα είμαστε σίγουροι βαδίζοντας.
Μας έδειξες τη Διαδρομή.


Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

On the occasion of the Natale di Roma, Salutation to the Pietas Association


C
ari amici, care sorelle, cari fratelli, popolo della Roma essenziale

In tempi come questi, dove tutto intorno a noi cambia rapidamente, è una bella opportunità per riconsiderare e pensare in profondità, per tutte le persone degli Ethnoi che celebrano insieme a te, il giorno della nascita della città che ha fatto il partner e la coppia con Hellas, alla creazione del
Spirito di ciò che è riconoscibile e considerata, come l'originaria ed essenziale Civiltà Europea.

Ma cos'è questo giorno?

Non è un gioco di ruolo di rievocazione di alcune persone moderne e annoiate. che cercano una via d'uscita dalle loro maniere quotidiane e dalla vita depressa.

 Non è, senza dubbio, un moderno hobby o un vizio, alzare il vessillo della Sacralità e proteggere i Grembi che danno vita alla civiltà e continuano ad alimentarla. È senza dubbio anche il compito più difficile, cercare di proteggere e portare avanti ciò che ha dato all'Uomo gli elementi per diventare Gentile e rispettoso, cercando di superare i suoi titanici elementi distruttivi.

Pertanto, è altamente raccomandato, al di là delle voci allegre e dei saluti, dopo che le voci sono state messe a tacere, e del nostro popolo accogliere il silenzio della notte, per fornire a noi stessi alcuni momenti di profondo Silenzio, di alta considerazione e valutazione.

Rafforza le nostre menti e i nostri cuori, illumina gli altari e rinnova di nuovo le nostre devozioni noi stessi, come membri della Sacra Catena che ancora dona opportunità sulla lotta per ristabilire il vero Uomo Europeo, e quindi, probabilmente il Mondo intero accanto, alle vene dello Spirito che è ancora vivo e nascosto sotto la superficie sulle Fondamenta della Città Eterna di cui vivi, che viviamo su noi stessi come Gentili Così, anche in mente, anche se a molte miglia di distanza.

Possa tu essere protettivo e solidale all'interno della comunità, e anche saggio, continuare lo splendido lavoro che è già stato fatto sulla Casa della Pietà nel corso degli anni, e siate certi e fiduciosi degli Dei e del Genio, che quest'opera avrà successo.

Il tempo ha i suoi modi per regolare l'equilibrio. Il Genius loci della Città risplenda sulle vostre case, sulle Famiglie e sulle Pietà ovunque. Rallegrati nella città delle colline e prospera!

Oikos di Ethnikoi Hellenes - Thyrsos

(Perdona i nostri errori grammaticali nel parlare in lingua italiana. Abbiamo fatto del nostro meglio!)

Dear Friends, dear Sisters, dear Brothers, people of the essential Rome

In times like these, where all around us changes rapidly,
it is a fine opportunity to reconsider and think deep, for all people of the Ethnoi which celebrate
along with you, the Birth Day of the City that made the partner and pair with Hellas, to the creation of the Spirit of what it is recognisable and considered, as the original and essential European Civilisation.

But what is this day?

It is not a re-enactment role play game of some bored, modern day people. that are seeking a way out of their daily manners and depressed lives.

 It is, without a doubt, not a modern hobby or a vice, to raise the banner of Sacredness and to protect the Wombs that give birth to civilization and keep on nursing it.

It is without any doubt also, the most difficult task, trying to protect and carry on what gave Man the elements of becoming Gentle and respectful, trying to overcome his titanic destructive elements.
Therefore, it is highly recommended, beyond the cheerful voices and salutes, after voices being silenced, and our people welcome the night's silence, to provide to our selves some moments of deep Silence, of high consideration and evaluation.

Re enforce our minds and hearts, Lit up the Altars, and renew our devotions again ourselves, as members of the Sacred Chain that still gives opportunities on the struggle to re-establish the genuine European Man, and thus, probably the whole of the World alongside, to the veins of the Spirit that is still Alive and Hidden beneath the surface on the Foundations of the Eternal City which you live on, which we live on ourselves as Gentiles as well, even in mind, although some many miles away.

May you be protective and in solidarity within the community, and wisefull as well, keep on the splendid work that has been made already on the House of Pietas throughout the years, and be sure and trustful to the Gods and the Genius, that this work will be a success.

Time has its own manners of setting the Balance right. May the Genius of the City Shine upon your houses, the Families, and the Pietas everywhere.

Rejoice on the City of the Hills and Prosper!
Oikos of Ethnikoi Hellenes - Thyrsos

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

Απόδοση Τιμών στον Αρχιστράτηγο της Επανάστασης & κείμενο Μνήμης στον "Μάρτιο του Ελληνισμού"

 Ως όφειλε ο Οίκος μας, Συντάχθηκε με αντιπροσωπεία Μελών και Φίλων, ώστε να αποδώσει πρέπουσες Τιμές προς το πρόσωπο του Στρατηγού που Ηγήθηκε της Επανάστασης των Ελλήνων, αποτινάσσοντας μέρος της δεσποτείας της Ανατολής, από τη Μητρίδα Γη.

Όλοι όσοι τολμούν και εγείρουν τις Σημαίες, τα Εμβλήματα, και τα διαχρονικά γινόμενα του αξιακού Ελληνισμού, οφείλουν ένα ελάχιστο χρέος να αποδίδουν ανά πάσαν ώρα και στιγμή, προς όσους προ υπήρξαν και έφεραν τα σχήματα του Σκοπού σε συνέχεια.

Πολλά έχουν ειπωθεί, και πολλά θα ειπωθούν, σε σχέση με την επιτυχία, ή μη, της Επανάστασης και της Εθνεγερσίας. Άλλα σωστά και άλλα λάθος, ή περιττά και θορυβώδη ακόμη, τέτοια, ώστε να εξυπηρετούν προσωρινά συμφέροντα και μικροπρέπειες.

Σε μία ορισμένη ημέρα λαϊκής μνήμης, αυτό που ο καθένας μας οφείλει να κάνει, εκτός από το να επικαλεστεί τη Μνήμη ανθρώπων και τα έργα τους, είναι να αυτοπροσδιορίζει τον εαυτό του ως προς το ζητούμενο του ίδιου, διαρκούς Σκοπού. 

Να ζυγίζει τον Μάρτη τον Πολεμιστών, με τον Μάρτιο που ζει αυτή τη στιγμή, ως προς την αυτοδιάθεση, την πνευματική και πολιτική του ελευθερία.

Δεν είναι εορτή όπου αυτοθαυμαζόμαστε, μα μία ημέρα που επαναπροσδιοριζόμαστε.Σταθήκαμε λοιπόν (και στεκόμαστε πάντοτε),μακριά από τις δυσώδεις, και με δανεικά πληρωμένες, εξέδρες των επαγγελματιών πολιτικών ενός κράτους, που εναγκαλίζεται και αλληλο-συγχαίρονται οι διαχειριστές του, με τους διεκδικητές εθνικής περιουσίας,(που δεν τους ανήκε ποτέ ουσιαστικά) και εξουσίας, με χρήση οθωμανικών χρυσόβουλων, με μεταφυσικές απειλές, πονηριά και προσκόλληση στον εκάστοτε προσωρινό νικητή.

 Τους ρασοφόρους της ανατολής, που θα σκαρφαλώσουν και αυτοί, με την αήθη αλαζονεία τους πάνω σε αυτές τις φτηνές εξέδρες χωρίς να είναι ικανοί, ως άνθρωποι αν μη τί άλλο να ντραπούν, έστω και ελάχιστα. 

Καμώμενοι ότι δεν θυμούνται ότι αυτοί υπήρξαν διαχρονικά, θεσμικά, ε χ θ ρ ο ί της Ελευθερίας
των Ελλήνων, και στο σήμερα, συνεχίζουν να κρυφοκλείνουν το μάτι σε όσους έτσι θέλουν να παραμείνει.

Μακριά επίσης, όσο γίνεται μακρύτερα!, από αυτούς που προτείνουν με τη φωνή του φόβου και της δειλίας, υποτέλειες και προστασίες κάθε είδους. Που επιμένουν να θέλουν να μας τονίζουν μικρούς, σε έναν κόσμο άλλων, ισχυρών.
Που προτιμούν να παραμείνουμε Χατζηαβάτες, με το χέρι απλωμένο, με τη μέση μας σπασμένη στα δύο, γλείφοντας και κολακεύοντας κάθε μορφής "Πασά", αρκεί να φάνε και αυτοί από το τραπέζι των αφεντών τους.

 Είναι ο Χατζηαβατισμός από τις χειρότερες ψυχικές και κοινωνικές ασθένειες.
Με τον Χατζηαβάτη, ακολουθεί μαζί και μονίμως, και ο πάντοτε παραμένων φυγόπονος και πονηρός Καραγκιόζης. Οι κυρίαρχοι στο θέατρο των σκιών.

Μείναμε μακριά από όλους τους, και ήλθαμε στον σιωπηλό χώρο, όπου ακόμη και τα μνήματα των Ηρώων, το κενοτάφιο του Στρατηγού, έχουν περισσότερη ζωή και εντιμότητα από 1000 ζεύγη πορφυρογέννητων ποδιών σε στημένες εξέδρες, ώστε να ανανεώσουμε το Χρέος μας, αυτό το τόσο πολύτιμο, που μας Κληρονόμησαν αυτοί οι εκλεκτοί, ζώντες ακόμη Μαχητές, ώστε να βοηθήσουμε, και να σπρώξουμε μακρύτερα από εδώ, όσο αντέχουμε, λίγη δεσποτεία ακόμη, μακριά από την Ελλάδα.

Να προτιμήσουμε να ομοιάσουμε ως "Σκυλόσοφοι", "Υψηλάντηδες", "Κολοκοτρώνηδες", ή απλοί ανώνυμοι μαχητές που έσβησαν ξεχασμένοι από τα σαλόνια των πορφυρογέννητων, αλλά όχι από εμάς.

Η Μνήμη, είναι η πληροφορία στο σώμα της Πατρίδας. Αυτή διεγείρει την ανάγκη της Αληθινής Εθνεγερσίας.

Το αίτημα της Πατρίδας, ακόμη Εγείρεται, ανθεί, όσο και αν ρυπαίνεται πολιτισμικά η γη,
απαιτώντας να Δικαιωθεί, να καρποφορήσει. 


Τιμή, Δόξα, Δικαίωση.

Ζευς, Σωτήρ, Νίκη.

Οίκος Ελλήνων Εθνικών Θύρσος
Ποίημα, που διαβάστηκε μετά το πέρας της τελετής Μνήμης.


Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

Ευχές για την Εαρινή Ισημερία / Wishes for the Spring Equinox

 
Ευχές στα Έθνη, στις Οικογένειες, σε Αδελφές και Αδελφούς, για Ψυχική Ισορροπία, Αύξηση Δημιουργικότητας, με την Θεά Υγεία, πάντοτε να μας προφυλάσσει από τα δεινά των ασθενειών.

Ο Οίκος μας, σήμερα θα Συνταχθεί για να τελέσει, συμφώνως με τον ετήσιο Οικιακό λατρευτικό Κύκλο μας, εορτάζοντας την Ισημερία και τα Μεγάλα Διονύσια. 

Εις έτη Πολλά!


Wishes, to all Nations, Houses, Sisters and Brothers, for a balancing Spirit, growth of creativity, by the Goddess Hygeia may always protects us from the suffering of illness.

Our Oikos, is Gathering tonight, according to our annual Rite Cycle, celebrating the Equinox and the Great Dionysia.

Many years may be ahead for us!